1. De verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is JUMAX SRL.
JUMAX SRL is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 6890 Libin, Pont de Libin 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0458.898.053.
U kunt ook per e-mail contact opnemen met mevrouw Véronique MAES (vmaes.jumax@hotmail.com).

2. Verwerking van uw persoonsgegevens
Het respecteren van uw privacy is een prioriteit voor JUMAX. Wij zijn ons bewust van en respecteren uw recht op informatie over de verwerking van gegevens en informatie die u persoonlijk kunnen identificeren, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummers, e-mailadres, enz. (“uw Gegevens”), die kunnen worden verzameld wanneer u onze website (inclusief onze mobiele toepassingen) bezoekt of onze diensten gebruikt.
In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens gebruiken en welke maatregelen wij nemen om deze vertrouwelijk en veilig te houden.
De gegevens waartoe wij toegang hebben, kunnen op twee manieren worden verzameld: hetzij doordat u ze vrijwillig aan ons verstrekt, hetzij door gereglementeerde toegang tot authentieke openbare bronnen (zoals de ECB via https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr, of van uw website.
Hieronder vallen ook gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt zonder deze aan ons te verstrekken (meer informatie over “Cookiebeheer”).
Uw gegevens worden verzameld en verwerkt in volledige overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving, voornamelijk de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, alsook de EU-verordening 2016/679 vanaf haar toepassing op 25 mei 2018.
Door dit privacybeleid te aanvaarden, stemt u in met de verwerking van uw gegevens onder de voorwaarden en op de wijze die in dit privacybeleid zijn gespecificeerd.

3. Beheer van cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u een site bezoekt, en die een uniek identificatienummer bevatten. Deze cookies vergemakkelijken de toegang tot en de navigatie op de site en verhogen de snelheid en efficiëntie van het gebruik ervan. Ze kunnen ook worden gebruikt om de site aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het gebruik van een site te analyseren om mogelijke problemen op te sporen en te verwijderen.
De meeste browsers zijn zodanig geconfigureerd dat u cookies kunt accepteren of weigeren en dat u gewaarschuwd wordt telkens wanneer een cookie wordt gebruikt. Het staat u vrij deze cookies te weigeren, hoewel dit de optimale navigatie en functionaliteit van de diensten op de site kan beïnvloeden. U kunt de helpfunctie van uw browser raadplegen voor meer informatie.
Alle toegewezen cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van een gebruikerssessie.
Op de website Jouetdel’annee.be worden de cookies die de taalkeuze bepalen niet automatisch verwijderd.
Bovendien kan elk gebruik dat u van onze diensten maakt, worden geregistreerd.
Dit betekent dat de volgende gegevens kunnen worden verzameld:

– het IP-adres dat aan u is toegewezen op het moment van verbinding ;
– de data en tijdstippen waarop u toegang heeft tot de diensten
– welke pagina’s in een bepaalde periode zijn bekeken;
– de browser die mogelijk is gebruikt;
– het platform en/of het besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd;
– de zoekmachine en de trefwoorden die zijn gebruikt om de dienstsite te vinden;
– de gedownloade bestanden;
– de taalkeuze;
– de site waar u vandaan komt.

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om het aantal gebruikers van de verschillende onderdelen van de diensten te kennen en de inhoud van de diensten te verbeteren.
Het zal nooit worden gebruikt voor profilering of commerciële doeleinden.

4. De doeleinden van de verwerking van uw gegevens
JUMAX SRL verzamelt en verwerkt uw gegevens uitsluitend voor specifieke en beperkte doeleinden die erop gericht zijn de werking van de verkiezing “Speelgoed en spelletjes van het jaar” te verbeteren.

5. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
JUMAX SRL bewaart uw gegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

6. Openbaarmaking van uw gegevens
Gegevens kunnen worden doorgegeven aan (onderaannemers, personen) die namens ons of voor onze rekening handelen, voor verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
JUMAX SRL zorgt ervoor dat onderaannemers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als JUMAX SRL en JUMAX SRL eist een contractuele garantie dat deze onderaannemers uw gegevens uitsluitend verwerken voor het toegestane doel, met de vereiste discretie en veiligheid.
In het geval van JUMAX SRL houdt dit geen overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte in.

7. Recht op toegang, rectificatie en verzet
JUMAX SRL maakt er een erezaak van ervoor te zorgen dat u de controle over uw gegevens behoudt. Daarom kunt u de door u verstrekte gegevens te allen tijde corrigeren, aanvullen of verwijderen.
Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens alsook de EU-verordening 2016/679 vanaf haar toepassing op 25 mei 2018, beschikt u over het recht op toegang, bijwerking, correctie of verwijdering van uw gegevens. Uiteraard kunt u uw ondertekende verzoek, schriftelijk en vergezeld van een gescande kopie van uw identiteitskaart, naar het volgende adres sturen: JUMAX SRL, 1, Pont de Libin in 6890 Libin, met vermelding van het onderwerp van uw verzoek.

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens
De toegang tot uw gegevens is beperkt tot onze werknemers die ze moeten kennen en die strikte vertrouwelijkheidsnormen in acht nemen bij de behandeling van uw gegevens.
Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw verzamelde gegevens te waarborgen, hebben wij de hoogste veiligheidsnormen ingevoerd en werken wij alleen met onderaannemers die zich daar ook aan houden.

9. Doorgifte van uw gegevens naar het buitenland
JUMAX SRL zal uw gegevens nooit doorgeven buiten de Europese Unie, naar een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming garandeert, in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de EU-verordening 2016/679 vanaf haar toepassing op 25 mei 2018.

10. Verzending van reclame per e-mail en SMS
JUMAX SRL verstuurt geen reclame per SMS. De inschrijving op de nieuwsbrief blijft een bewuste keuze van de internetgebruiker die de genoemde voorwaarden aanvaardt. De internetgebruiker kan zich te allen tijde per e-mail of via de uitschrijflink in de nieuwsbrief afmelden.

11. Hyperlinks naar andere websites
Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door JUMAX SRL.
Daarom kan JUMAX SRL niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de gegevensbeschermingspraktijken van de derden die ze beheren, die kunnen verschillen van de onze.

12. Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving of om het aan te passen aan onze praktijken.
Wij nodigen u daarom uit deze regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Nieuwe versies zullen op onze website worden geplaatst, waarbij de datum in de laatste paragraaf zal worden bijgewerkt.
Wij zullen zonder uw voorafgaande toestemming geen wijzigingen aanbrengen die het niveau van bescherming van uw rechten, zoals gewaarborgd in dit Privacybeleid, verminderen.